شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات تسنیم

 • شنبه الی چهارشنبه (9:00 - 16:30)

  پنجشنبه (9:00 - 12:30)

 • پست الکترونیکی

  info@tict.ir
 • شماره تماس

  41064000 - 21(98+)

مهمان و ارباب رجوع

حضور و غیاب

حضور و غیاب

ماژول حضور و غیاب تسنیم

با نرم افزار حضور و غياب تسنيم نسل جديدی از نظارت و مديريت عملکرد اداری پرسنل را در مجموعه خود تجربه نماييد. در اين سامانه با پياده سازی مکانيزم مديريت توزيع شده علاوه بر ايجاد ابزار نظارتی و کنترلی مناسب برای مديران خود از به هدر رفتن زمان و منابع مجموعه خود جلو گيری نماييد.

سامانه حضور و غياب:

جهت ايجاد سهولت در امر تردد و بر طرف سازي نقص هاي موجود در سيستم حضور و غياب قبلي, حضور و غياب پرسنل از اين پس بر پايه تردد ايشان به داخل و يا خارج از سازمان محاسبه مي گردد. براي اين منظور از گيت هاي تردد دروازه اي استفاده مي گردد. براي اين منظور کافي است تا پرسنل در زمان ورود و يا خروج کارت تردد خود را مقابل گيت گرفته, تا پس از شناسايي کارت مسير براي تردد ايشان باز گردد.

 • بديهي است که هر گونه تردد پرسنل در بازه زماني کاري شيفت پرسنل به منزله کسر کار در نظر گرفته خواهد شد.
 • تعريف تعداد نامحدود شيفت هاي کاري
 • تعريف تعداد نامحدود گروه هاي کاري
 • پياده سازي فرجه هاي تاخير, تعجيل, کسر کار در گروه کاري
 • تعريف برنامه شيفت هاي چرخشي با بازه 49 روزه جهت اعمال به کل سال
 • انتصاب پرسنل به گروه هاي کاري جهت اعمال محاسبات
 • انتصاب پرسنل به صورت زمانبندي شده در مواقع تغيير گروه کاري (حق شير, دانشجو, ...)
 • تغيير ساعات کاري و فرجه هاي کارکرد يک گروه در هر روز مورد نظر در سال در ريز تقويم گروه کاري (مانند فرجه هاي مربوط به شب هاي قدر, ...)
 • تعيين روز هاي تعطيل سال
 • ثبت ماموريت و مرخصي توسط پرسنل داراي دسترسي مجاز
 • ثبت و يا اصلاح تردد ها توسط پرسنل داراي دسترسي مجاز
 • نگه داري اطلاعات کاربر و تاريخ ثبت و يا تغيير اطلاعات ماموريت, مرخصي و تردد
 • انجام محاسبات کارکرد به صورت آني (اصلاح اطلاعات کارکرد بعد از هر: تردد, ثبت مرخصي, ثبت ماموريت, تنظيمات گروه ها, تعطيلات تقويم, ...)
 • دريافت گزارشات کارکرد در هر بازه زماني دلخواه و بدون محدوديت با تعيين تاريخ شروع و تاريخ پايان (1 روز, 1 هفته, 3 هفته, 1 ماه, 1 فصل, ... )
 • دريافت گزارشات آماري و نمودار بر اساس اطلاعات کارکرد پرسنل در هر اداره جهت مديران آن اداره
 • دريافت گزارشات آماري و نمودار بر اساس اطلاعات ميانگين کارکرد پرسنل هر گروه جهت مقايسه عملکرد گروه ها
 • نمايش انحراف از معيار اطلاعات کارکرد هر اداره نسبت ميانگين کل پرسنل
 • دريافت گزارشات شرطي بر اساس کليه آيتم هاي محاسباتي جهت فيلتر سازي اطلاعات کارکرد
 • امکان تعيين اضافه کار نهايي پرسنل با توجه به اضافه کار حقيقي توسط مدير
 • اعمال قانون سقف اضافه کار بيش از 50 درصد حقوق براي 20 درصد پرسنل توسط نرم افزار
 • امکان امضاء الکترونيک اطلاعات اضافه کار توسط مدير
 • دريافت اطلاعات کارکرد به صورت فايل Excel و يا CSV جهت ارائه به سيستم مالي
X