مهمان و ارباب رجوع

با استفاده از اين بسته نرم افزاری می توانيد چرخه مراجعات ارباب رجوع به پرسنل خود را مرتب نموده و سوابق آن را برای مدت زمان نامحدود حفظ نماييد. با اين ابزار ضمن نظارت بر عملکرد پرسنل و در نظر گرفتن زمان پاسخگويي به ايشان و تکريم ارباب رجوع، ابزار مديريتی مناسبی را برای واحد های نظارتی سازمان / شرکت خود ايجاد نماييد.