پرسنل و ارباب رجوع
  • طراحی تعداد نامحدود قالب کارت شناسایی
  • تعریف حداکثر 8 پارامتر قابل سفارشی سازی
  • چاپ کارت شناسایی برای پرسنل و یا ارباب رجوع بر اساس قالب دلخواه و پارامترهای سفارشی
  • تغییر ظاهر و یا محتوای کارت از طریق کد نویسی داخل ابزار قالب ساز کارت با توجه به پارامتر های انتخاب شده
  • پشتیبانی از انواع فرمت عکس و بار گذاری آن از مسیر انتخاب شده بر اساس کد پرسنلی یا کد ملی
  • پشتیبانی از فرمت های عکس transparent
  • پشتیبانی از انواع پرینتر کارت
  • ثبت و نگه داری سوابق چاپ کارت (چاپ کننده، پارامتر های چاپ شده، تاریخ، ساعت)
  • پشتیبانی از UV در پرینتر های مربوطه