پلاک خوان

با نرم افزار حضور و غياب تسنيم نسل جديدی از نظارت و مديريت عملکرد اداری پرسنل را در مجموعه خود تجربه نماييد. در اين سامانه با پياده سازی مکانيزم مديريت توزيع شده علاوه بر ايجاد ابزار نظارتی و کنترلی مناسب برای مديران خود از به هدر رفتن زمان و منابع مجموعه خود جلو گيری نماييد.

سامانه حضور و غياب:

جهت ايجاد سهولت در امر تردد و بر طرف سازي نقص هاي موجود در سيستم حضور و غياب قبلي, حضور و غياب پرسنل از اين پس بر پايه تردد ايشان به داخل و يا خارج از سازمان محاسبه مي گردد. براي اين منظور از گيت هاي تردد دروازه اي استفاده مي گردد. براي اين منظور کافي است تا پرسنل در زمان ورود و يا خروج کارت تردد خود را مقابل گيت گرفته, تا پس از شناسايي کارت مسير براي تردد ايشان باز گردد.