پرسنل
 • انتصاب انواع کارت ترددRFID منحصر به فرد و يا اثر انگشت به پرسنل
 • پشتيباني از انواع تجهيزات قرائتگر RFID ، کارت‌ ، اثر انگشت و چهره
 • تعيين بازه زمانی اعتبار دسترسی به اماکن برای پرسنل و امکان صدور کارت تردد موقت براي پرسنل
 • تعیین زمانبندی تردد به ازای هر گروه و یا هر پرسنل به صورت نیم ساعته در تمامی ایام هفته
 • تعیین دسترسی به اماکن به صورت اعطایی (Grant) و یا سلبی (Deny)
 • تفکیک دسترسی ها برای حضور و غیاب و برای کنترل تردد و نگه داری Log تردد در جداول جداگانه
 • نمايش آني تصوير، محل تردد و نوع تردد پرسنل در نرم افزار
 • امکان تعیین فرآیند تایید تردد برای پرسنل انتظامات در نرم افزار
 • دريافت گزارش از تردد پرسنل بر اساس پرسنل، گروه پرسنلي، محل تردد
 • دريافت گزارش فهرست پرسنل داخل سازمان
 • ارسال log تردد های حضور و غیابی به سامانه حضور و غیاب
 • مدیریت دسترسی های پرسنل و ارسال تنظیمات لازم به سخت افزارهای مربوطه به صورت خودکار
 • ثبت تصاویر تردد در زمان قرائت کارت یا اثر انگشت به وسیله دوربین IP Base