پدافند غیر عامل

پدافند غير عامل کم هزينه ترين و غير مستقيم ترين راه مقابله با هرگونه بحران و يا خطر احتمالي مي باشد که مقاصد و اهداف سازمان را مورد تهديد قرار مي دهد. براي اين منظور در تهيه و تدارک هر گونه امکانات و يا تجهيزات اعم از سخت افزاري و يا مديريتي بايد نقاط آسيب و يا نقاط قوت آن شناسايي گردد. براي اين منظور امر مراجعات به سازمان و همچنين نحوه عملکرد پرسنل و شناسايي آسيب هاي احتمالي در هر مورد به دقت مورد بررسي قرار گرفته و راهکار هاي مورد نياز در هر بخش در طراحي اين سيستم مورد نظر قرار داده شد.

در ادامه به بعضي از اين موارد اشاره مي گردد:

  • عدم وجود سوابق قابل ارجاع از مراجعات به سازمان
  • عدم اطلاع مديريت ها از مراجعات به پرسنل آن حوزه
  • وجود سيستم دستي براي اعلام ماموريت و يا مرخصي
  • عدم امکان تشخيص مراجعات بي مورد به سازمان
  • وجود ارتباط مستقيم بين نگهبان و ارباب رجوع
  • عدم دسترسي به کل اطلاعات براي تصميم گيري مديريت کل