سومین نمایشگاه تخصصی فناوری اطلاعات، ارتباطات امنیت و حراست صنعت نفت گاز و پتروشیمی

سومین نمایشگاه تخصصی فناوری اطلاعات، ارتباطات امنیت و حراست صنعت نفت گاز و پتروشیمی